Podrobný popis jednotlivých fází projektu:

  1. Příprava zakázky: návštěva pozemků (včetně návštěvy specialistů), seznámení se s Vaší představou a objasnění rozsahu práce, uspořádání seznamu potřebné dokumentace, podkladů a požadavků místního stavebního úřadu. Ujasnění si programu a velikosti staveb.
  2. Návrh stavby – studie: Obsahuje vypracování návrhu ve variantách a předběžný odhad nákladů staveb. Studie bude vycházet z Vašich základních požadavků a představ vnitřního uspořádání. Na základě předložených skic se několikrát sejdeme, abyste měli dostatek času se s návrhy seznámit, případně na ně navázat svými názory. Z mé strany kladu důraz nejen na nízkoenergetické řešení domu, ale také Vám doporučím alternativní stavební materiály. Součástí studie jsou podrobněji rozpracované půdorysné návrhy řešení dispozice včetně vhodně umístěného bytového zařízení. Obsahem studie jsou půdorysy a barevné pohledy na fasády v měřítku 1:100. Součástí studie je i zakreslení domu na pozemku a skica základního řešení zahrady. Po dohodě nad celkovou koncepcí dispozičního řešení se zakreslením rozmístění nábytku, zpracuji předběžný celkový rozpočet, který je součástí studie. Návrhy této fáze studie jsou z mé strany zpracovány v průběhu 8 až 12 týdnů od objednání.
  3. Vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení: zahrnuje vypracování dokumentace k vydání rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí), obstarání dokladů veřejnoprávních orgánů potřebných pro vydání územního rozhodnutí, analýzu podkladů z minulých fází, vypracování projektu pro stavební povolení přikládaného k žádosti o stavební povolení, který zahrnuje všechny potřebné profese: stavební a statické řešení, elektro – silnoproud, elektro – slaboproud, zabezpečovací techniku, požární zprávu, plyn, vodu, odpady a vzduchotechniku. Projekt elektro bude řešen tak, aby byl v domě snížen vliv elektromagnetických polí na minimum. Po dokončení dokumentace jsou na všechny potřebné úřady podány žádosti o vyjádření. Po jejich vydání (cca do jednoho měsíce) a na základě Vašeho zplnomocnění je požádáno o zahájení stavebního řízení, které vede k vydání stavebního povolení (cca jeden až dva měsíce). V rámci projednávání s úřady se územní a stavební řízení většinou slučuje s projednáváním a podáním žádosti o vydání stavebního povolení.
  4. Vypracování dokumentace pro provedení stavby: zahrnuje vypracování projektu pro provedení stavby, které je dalším detailním propracováním projektu za účasti všech profesí včetně jejich koordinace a zapracování projektových podkladů od potenciálních dodavatelů. Zahrnuje zpřesnění a detaily při dodržení celkové koncepce dokumentace podle předešlých fází projektu. Tato fáze projektu je velmi důležitá z důvodu velmi přesně rozkreslených detailů a podrobného popisu postupu výstavby.
  5. Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby: zpracování podkladů pro nabídkové řízení několika dodavatelům. V této části Vám pomůžeme předjednat nabídku se stavebními firmami. Součástí je tzv. výkaz výměr a specifikace materiálu a cen (rozpočet stavby). Podle výkazu výměr můžete velmi přesně hodnotit případné cenové nabídky stavebních firem a při průběhu stavby snadno kontrolovat prováděcí firmu a fakturaci. Součástí této fáze spolupráce je vyhodnocení nabídkového řízení a spolupráce při vypracování podkladů pro uzavření smlouvy na dodávku stavby.
  6. Spolupráce při provádění díla (autorský a technický dozor): autorský dozor architekta během stavby nad dodržováním architektonické kvality stavby, technický dozor a kontrola provádění prací inženýrsko-stavebních a statických, a zápisů do stavebního deníku. Tato část zaručuje důslednou kontrolu provádění prací podle projektové dokumentace. V rámci nabízené ceny je zahrnut roční autorský dozor. Případný další autorský dozor je dohodnut individuálně. Dále tato část projektu zahrnuje spolupráci při kolaudačním řízení, spolupráci při odstraňování kolaudačních závad, spolupráci při závěrečném vyúčtování stavby a spolupráci při soupisu závad před uplynutím záruční doby.

Do ceny nejsou zahrnuty případné, statické, geologické a radonové průzkumy a sondy. Ceny také nezahrnují architektonický model. Honorář také nezahrnuje geodetické zaměření pozemku. Tyto činnosti se objednávají individuálně dle potřeby.

Režie spojená s případnými cestami autem na stavbu je účtována ve výši 8 Kč/km. Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Termíny pro započetí práce na projektech se pohybují v rozmezí od 1 do 2 měsíců od schválení nabídky.

Doba na zpracování všech částí projektových fází se pohybuje v rozmezí 6 až 12 měsíců.

Akad.arch. Oldřich Hozman přistoupil od 1.1.2010 k elektronické fakturaci. Tímto krokem bychom rádi přispěli k ochraně našeho životního prostředí. Elektronická faktura je dle novely Zákona č. 235/2004 Sb. „O dani z přidané hodnoty“ platným daňovým dokladem. Budete-li trvat na zaslání papírové podoby tohoto dokladu poštou, kontaktujte nás prosím.

Pro otevření PDF dokumentů potřebujete mít nainstalován program Adobe Reader, který můžete bezplatně získat například z našich internetových stránek.

Nainstalovat program Adobe Reader