Vydání knihy

Německé nakladatelství Anaelis Sophia vydalo knihu „Der Architekt Oldrich Hozman“. Ukázky z knihy si můžete prohlédnout zde.

Kaple do Vyšného Kubína

Projekt kaple do Vyšného Kubína na Slovensku. Víceúčelová sakrální stavba s dvěma kryptami bude umístěna na jižním svahu nad obcí Vyšný Kubín.

Studie


Půdorys přízemí areálu Camphillu. Vlevo na západní straně areálu jsou dva původní zemědělské statky. Oba jsou využívány na chráněné bydlení. V levém horním statku je také zemědělská část "Statku na soutoku". Uprostřed je navržen společenský sál s jídelnou. Vlevo dole je budova chráněných dílen s ubytováním v podkroví. Eliptická stavba vpravo uprostřed je navržená malá kaple.

Chráněné bydlení Camphill České Kopisty

Projekt chráněného bydlení Camphill v Českých Kopistech u Litoměřic. Záměrem je vytvořit areál s několika domy pro komunitní bydlení. Součástí areálu jsou chráněné dílny jako například textilní dílna, truhlárna, keramická dílna, dílna na zpracování včelího vosku a svíček, pekárna, sušárna ovoce a zázemí pro zemědělskou činnost a práci se zvířaty.

Realizované části areálu

Interiery

Projekt interiérů pro chráněné bydlení Camphill v Českých Kopistech. Interiéry a nábytek v sociálně terapeutickém zařízení. Realizace z přírodních materiálů. Použité tvary nábytku, dveří a oken mají díky svým tvarům a barevnosti terapeutický charakter. Návrhy i realizace vycházejí z principů goetheanistického designu (Dornach design).

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu pomáhá rozvíjet tvorbu společenství. Vede ke sdílení nápadů a k propojení jednotlivých názorů. Dílo, které takto vzniká je následně během realizace neseno nápomocnými silami, které souvisí s duchem společenství. Ve výsledku jsou to konkrétní reálné každodenní situace, během kterých se daří dílo realizovat. Na počátku vše vznikalo ze společné dohody…a z tvořivosti kdy jeden tvar navazoval na druhý…

Projekt

Ukázka projektu v pdf

Rodinný dům v Řícmanicích

Studie nízkoenergetického rodinného domu na sever od Brna v obci Řícmanice. Dřevostavba ekologického rodinného domu a zahradních staveb s použitím přírodních stavebních materiálů. Stavba organických tvarů vznikala společně s klientem při modelování architektonického modelu.

Studie


Tvorba modelu

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Na základě rozvahy o počtu místností a jejich orientaci ke světovým stranám jsme začali vytvářet model domu. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý z členů rodiny vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem rodinného domu. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem.

Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Přitahuje také pozornost dětí, které vnímají síly inspirace, jež do procesu společné tvorby vstupuje.

Projekt

Rodinný dům v Lánech na Důlku

Studie nízkoenergetického rodinného domku v Lánech na důlku u Pardubic.

Dřevostavba nízko-nákladového rodinného domku s použitím přírodních stavebních materiálů.

Studie


Rodinný dům v Říčanech

Studie nízkoenergetického rodinného domu v Říčanech u Prahy. Dřevostavba ekologického rodinného domu s použitím přírodních stavebních materiálů.

Studie


Hotel El Palol, Španělsko

Projekt celostního hotelu ve španělském El Palol – centra pro rozvoj fyzických, duševních a duchovních vlastností člověka. Rekonstrukce a dostavba původního kláštera El Palol u řeky Fluvia v Katalánsku na hotel s ekologickými vlastnostmi.

Myšlenka celého díla zohledňuje duchovní, duševní a fyzické kvality člověka a jejich rovnoměrný rozvoj. Na duchovní úrovni pracuje projekt s inspirací zadavatele. Například tak, že byly společně s ním hlavní myšlenky a představy o tvarech nových staveb zachyceny modelováním do sochařské hlíny. Na duševní úrovni se projekt obrací svým humanistickým záměrem ke spolupráci s duší místa a s elementárními bytostmi místa. Například tak, že byly společně s klientem slavnostně položeny hraniční kameny okolo celého pozemku. Je to způsob jak komunikovat a sdělit záměr duši místa. Na fyzické úrovni je projekt šetrný k přírodě. Například tím, že jsou všechny tepelné zisky potřebné pro provoz hotelu získávány ze solárních panelů a veškeré interiérové omítky jsou z místní hlíny.

Související články

Studie

Tvorba modelu

Společná práce na modelu pomáhá…

Vizualizace

Geomantie a tvorba prostředí

Ze stavby

Zahrada Waldorfského lycea

Projekt školní zahrady Waldorfského lycea v Praze 4 – Opatově. Přáním studentů bylo založit novou okrasnou a odpočinkovou školní zahradu. Celá zahrada je postupně vytvářena na základě studie a modelu, který jsme společně vytvořili modelováním ze sochařské hlíny. Hlavní tvary a zákoutí zahrady vznikly na základě vyciťování pocitových hranic prostoru před začátkem vzniku modelu. Cílem projektu je vytvořit zákoutí s různorodými náladami. Proto se v projektu počítá s výškovou modelací terénu, které pomáhají od sebe oddělit nálady jednotlivých zákoutí.

Během slavnosti položení základního kamene studenti promluvili na téma čtyř živlů. Navázalo se tak spojení s duchem místa. Byl také řečen cíl, přání a účel zahrady. Elementární nápomocné síly přírody se tak mohou lépe zorientovat a pomáhat člověku utvářet takové situace, které vedou ke zdárnému cíli.

Celá zahrada je postupně vytvářena na základě studie a modelu, který jsme společně vytvořili. Koncepce zahrady navázala na sedm soch, které již byly v zahradě rozmístěny. Jsou to sochy planet, které jsou vyrobeny ze dřeva a stojí uprostřed v zahradě ve velkém kruhu. Před tím, než jsme začali modelovat model zahrady jsme si se studenty celý prostor zahrady pečlivě celý citlivě prošli. Vedl jsem studenty k tomu, aby se snažili vycítit pocitové hranice změn nálad v jednotlivých částech zahrady. Tyto pocitové hranice v prostoru si studenti zaznamenávali do svých náčrtků v terénu. Potom spolu účastníci tyto hranice prodiskutovali a upřesnili je. Bylo nám to později podkladem pro tvorbu modelu zahrady. Pocitové hranice nálad pomáhají určit hranice motivů zahradních úprav, jako jsou směry cest, branky, začátky různých zákoutí a umisťování okrasných kamenů. Tvorba je tak v souladu s elementárními bytostmi zahrady.

Dokončená zahrada


Tvorba modelu

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Na základě rozvahy o počtu místností a jejich orientaci ke světovým stranám jsme začali vytvářet model domu. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý z členů rodiny vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem rodinného domu. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem.

Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Přitahuje také pozornost dětí, které vnímají síly inspirace, jež do procesu společné tvorby vstupuje.

Ze stavby


Studie Waldorfské školy v Praze

Studie nové waldorfské základní školy, lycea a mateřské školky v Praze Jinonicích metodou společného modelování.

Metoda společného modelování pomáhá navázat tvorbu člověka na původní inspirační zdroj. Člověk se skrze tuto metodu daří lépe přiblížit přirozenosti tvořivosti. Je to také sociální metoda, která vede ke shodě nad zamýšleným cílem. Studie posloužila v dalších krocích projektování k ujasnění si výrazu a uspořádání budov budoucí školy.

Studie


Tvorba modelu

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Na základě rozvahy o počtu místností a jejich orientaci ke světovým stranám jsme začali vytvářet model domu. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý z členů rodiny vnáší do procesu tvorby modelu živost a radost. A velmi dobře vyciťuje souvislosti a navazuje na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem rodinného domu. Všichni zúčastnění se mohou lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem.

Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Přitahuje také pozornost dětí, které vnímají síly inspirace, jež do procesu společné tvorby vstupuje.


Geomantie a tvorba prostředí

Úprava pozemků pro novou waldorfskou základní školu, lyceum a mateřskou školu v Praze Jinonicích metodou společného ohraničení nárožními kameny (corner stones). Zrod nových myšlenek a projektů vždy souvisí s inspirací přicházející z vyšších duchovních světů. Aby mohly být tyto inspirace na zemi dobře ukotveny, je třeba aby člověk spolupracoval a komunikoval s elementárními bytostmi místa. Proto se rituál položení nárožních kamenů dělá. Pro elementární bytosti místa je to znamení, že přichází nový úkol. Dovedou z takového rituálu odvodit, že je zde nový majitel s novým záměrem. A tento záměr potom pomáhají novému majiteli naplňovat. Proto jsme společně s rodiči a učiteli slavnostně ohraničili školní pozemek a navázali tak spojení s duchem místa. Naším přáním je, aby zde vznikl nový areál waldorfské školy.

Studie sídla Antroposofické spol.

Studie nového sídla antroposofické společnosti ČR metodou společného modelování. Cílem vzniku studie bylo zachytit tvůrčí síly a inspiraci zadavatelů do budoucí podoby vzdělávacího a kulturního centra. Nárh byl vytvářen ve skupině kolem 12 – 15 účastníků po dobu dvou dnů. Během tvorby byly vzájemně sdíleny názory o tvarosloví a stylu a byly prodiskutovány i funkční obsahy částí stavby. Jedná se tak zároveň o uměleckou i sociální úroveň tvorby vedoucí ke konečné shodě ve společenství.

Tvorba modelu

Je důležité umožnit, aby se na vzniku návrhu podíleli co největší měrou budoucí uživatelé. Při práci na modelu vyvstanou z procesu souvislosti, které by člověk pouze na papíře nedokázal promyslet…

Na základě rozvahy o počtu místností a jejich orientaci ke světovým stranám jsme začali vytvářet model vzdělávacího centra. Metoda společné práce umožňuje do procesu návrhu vnést nejenom síly myšlení, ale také síly cítění a vůle. Každý z členů týmu vnášel do procesu tvorby modelu živost a radost. V týmové práci se dají velmi dobře vyciťovat souvislosti a navazovat na práci druhých. Tak se vytváří postupně společná shoda nad vznikem stavby i jeho okolí. Všichni zúčastnění se mohou skrze modelování lépe duševně spojit se vznikajícím návrhem.

Při práci s hlínou při modelování vzniká určitá klidná soustředěná nálada. Přitahuje to naší pozornost a probouzí to v nás síly inspirace, jež do procesu společné tvorby vstupují.